Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

wohaa
5809 db08
Reposted fromNeutrum Neutrum viacats cats
wohaa
1887 a518
8565 8fe1
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
wohaa
wohaa
wohaa
0003 67fd 500
Reposted fromMerlinka Merlinka viacats cats
wohaa
5990 a4ff 500

Serbian artist Endre Penovác

Reposted frommicrowalrus microwalrus viacats cats
8670 3a7c
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viacats cats

January 29 2015

wohaa
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio viagoby goby
wohaa
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
wohaa
moon cat
Reposted fromcats cats
wohaa
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacats cats
2802 a854

kittyxlover: I want this to be my future

wohaa
Reposted frombluuu bluuu viaGaa Gaa
9633 d944
Reposted fromerial erial viadidlirnik didlirnik
wohaa
9387 b0da 500
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viadidlirnik didlirnik

September 23 2014

wohaa
8859 fe75
Reposted fromkatalama katalama viapuremindx puremindx
9464 55d1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapuremindx puremindx
wohaa
Pamiętam, jak położył głowę na moich kolanach i powiedział, że jestem jego równowagą. Że jak kładzie się przy mnie, to cały ten zwariowany świat odzyskuje ład i porządek. Że jestem jego powietrzem i beze mnie by się udusił albo co najmniej zwariował. Jak widać można żyć bez powietrza...
— Katarzyna Michalik-Jaworska "Pomyślę o tym jutro"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl